pirmdiena, 2008. gada 7. jūlijs

Dievs darbojas ar speku!

Nu, ja Dievs ir lielaks par cilveka saprasanu. Ka tad saprast to ko saka Dievs. Tas ir vienkarsi, svaidijums, kas nak no pasa Dieva caur sveto garu, tas cilveku apskaidro. Ja, ja un tikai svaidijums spej dot to ko patiesam Dievs velas, lai cilveks sanemtu. Ka to sanemt? Patstavigas lugsanas un gavesana; tas ir princips un cels, lai sasniegtu garigo virsotni-svetlaimi! Ja, ja Dieva vards ir specigs un aktivizejas tad, kad tas ir iesaknojies cilveka, jo bez saknem nav izaugames un razas. Ko nu darit, lai Dieva vards nestu pozitivus auglus cilveka dzive, ta lai dzive butu izmainas un sasniegtu galamerki, kas ir svettapsana un Dieva Valstibas mantosana, dzivojot muzigi milestiba. Pats svarigakais ir japienem Dieva Vards, kas ir raktits Bibele un jadzivo ikdiena ar to, izgarsojot, izbaudot, palaujoties uz Dieva teikto un uzticeties tam, tad Dieva Vards iesaknosies cilveka un bus aktivs visa dzive. Es pats personigi to praktizeju jau gadiem ilgi un tiesam esmu parliecinajies par patiesibu un taisnibu. Lai tev milais draugs veicas- Jezus Kristus varda! Amen!

sestdiena, 2008. gada 5. jūlijs

Pats galvenais ir zinat, kas ir galvenais!

Man patik domat, man patik spriest un analizet. Visu dzivi man ir interesejusi dzives jega; jautajums-kapec? Gustot pieredzi un atklasmi, nonacu pie secinajuma; dzives jega ir dzivot ar merki sasniegt, iegut nezudoso vertibu- svetlaimi. Taja ietilpst Debesu Valstibas, Dieva pilsoniba, muziga dziviba kopa ar Sveto Draudzi Jaunaja Jeruzaleme, kur valda muzigs miers un nezudosa milestiba.Merka sasniegsanas atslega ir ticiba milestiba. Tatad mana riciba ir sekojosa;1)pastavet lidz galam ticiba un palaviba uz Dzivo Dievu lidz iegustu velamo apsolijumu, amen! Tas ari ir galvenais un viss parejais ir veja kersana un salmu kulsana no ka nav nekada labuma. Tatad koncentreties uz Dzivo Dievu Visuma Valdnieku visa un vienmer. Vina vards Abrahama, Izaka, Jekaba Dievs zemes un debess raditajs, kungs Jezus Kristus-Jesua Ha Masiah, Svetais Gars, kurs ka personiba ir pieejams ik vienam, kas to velas. Vienkarsi piesauc, paludz un pieludz. Pienem to un tu dzivosi. Cita cela nav pie Dieva- Teva, ka vien caur Jezu Kristu. Jezus Kristus cels, patiesiba, Dziviba, amen! Lai Tev veicas dargais draugs.

pirmdiena, 2007. gada 10. decembris

Cilveks;dvesele, gars, miesa

Garigums ir Kristietiba, bet viss parejais ir dveseliskums. Jezus runa par piedzimsanu no augsienes, ka var iegut so nemirstibu-Dzivo garu, jo bez ta cilveks ir dzivs mironis, vienkarsi dveseliska butne, kuras gars ir nedzivs. Tikai piedzimstot no augsienes, ka to piedava Dzivais Dievs- Jezus Kristus, kas aprakstits Bibele- Dzivibas gramata, mes varam but drosi par pozitivu gala merka sasniegsanu kopa ar Dziva Dieva draudzi, braliem un masam. Tikai Bibeliskais Dievs-Tevs var davat briniskigos apsolijumus, skaistu iespeju- pavadit muzibu kopa ar vinu svetlaime, Paradize, Amen! Loti svarigi ir, lai katram cilvekam butu personigas attiecibas ar Visuma Valdnieku- Jezu Kristu, Abrahama, Izaka, Jekaba Dievu, zemes un debess raditaju. Sadraudziba, vienotiba, paklausiba; ka to iemantot attiecibas ar Dargo-Tevu? Javelta noteikts laiks ikdiena svetam lugsanam, pielugsme, jasauc uz Dievu, jaizrunajas, jaatklajas, vienkarsos vardos sakot; jaizkrata sirds. Es personigi, lielako dalu laika, versu savas domas koncentrejoties uz Bibele teikto un vados sava dzive ikdienas situacija no Bibele teikta. Tas jau pirmkart ir mans cels- Dziva Dieva Varda iemantosana sirdi. lai tas iesaknotos un tada veida nestu auglus. Es pienemu Dieva vardu, kas Bibele rakstits un to paturu prata, pildu noradijumus un atrodoties fiziski uz sis zemes dzivoju Dieva pasaule, jo es ka piedzimu no augsienes, ta pargaju cita limeni, kas ir garigs un stav pari visam. Mani vairs nekas nesaista ar so pasauli. Manas domas verstas uz tresajam debesim un es koncentrejos, fokusejos uz Jezu Kristu, tada veida es esmu transformejies no miesiga-dveseliska cilveka(kurs ir dzivs mironis) uz garigu Debesu Valstibas pilsoni( kurs muzigi dzivs milestiba). Es tada veida vienkarsi pienemu Dieva-Teva davanu un esmu loti pateicigs par visu. Paldies Teti, liels paldies Dargais milais Teti, ka esi mani atradis un dod iespeju ari citam pazudusajam avim atrast Tevi caur mani un manu kalposanu Tava griba, prata.Es Tevi loti milu, loti, loti milu. Tu man esi visdargakais un vistuvakais. Amen!

piektdiena, 2007. gada 7. decembris

Kristigi projekti!

Mekleju Kristigu projektu veidosanai un realizesanai sadarbibas partnerus.

trešdiena, 2007. gada 5. decembris

Dziva Dieva draudzes projekti;iesaisties!

Atbalstam Evangelistu Dj.Immanuel ik dienas kalposana un Jauna albuma veidosana, ka ari Kopiga projekta veidosana ar Daini Vainovski, kristigas kafeinicas atversanu Rigas centra. Ziedosim

pirmdiena, 2007. gada 3. decembris

Jezus miesas kustiba

Plats ir cels, kas aizved uz pazusanu, bet maz ir to, kas izvelas sauro, kas ved uz uzvaru. Daudz ir aicinato, bet maz ir izredzeto. Dievs ir radijis visus cilvekus, patiesiba jau Dievs ir radijis visu, velns jau tikai visu radito izkroplo. Velns ir melu Tevs, slepkava, zaglis. Tie cilveki, kas melo, zog, slepkavo, tie kalpo Velnam un to gala merkis ir muziga pazudinasana uguns sera jura. Nepievilieties, jo ir Dieva berni, kas tic uz Jezu Kristu un ir Velna berni. Svarigakais, kas jazin katram ir tas, ka ir tikai viens Teokrats- Abrahama, Izaka, Jekaba Dievs. Viens kenins- trisvienigais Dievs- Dievs- Tevs, dels Jezus Kristus un Svetais gars. Velnam varas nav! Vins ir nieciba, puteklis zem manam kajam un zem visu ticigo kajam. Jezus Kristus ar savu piesisanu pie golgata krusta un augsamcelsanos, apbrunoja visas pretvaras un tas lika kauna ar Velnu prieksgala! Amen! Izvelies tu, kas gribi but, kaut kas kopa ar Dievu- Tevu valdit muzigi, vai but par niecibu kopa ar kropligo melu Tevu Velnu, kuram spriedums jau parakstits-gals, izsmieklis, kajam minams un pazemojams. Pienem Jezu Kristu ka glabeju , pestitaju un tu dzivosi muzigi muzos! Amen!

piektdiena, 2007. gada 30. novembris

Words of Eternal Life/Muzigas Dzivibas Vardi

Cilvekam ir lemts vienreiz piedzimt un pec tam tiesa. Dievs prasa tikai no cilveka, lai tas pienemtu pareizo izveli un ta ir- paklausiba, ticiba uz Jezu Kristu, tas ir vienigais cels uz laimi-Muziga dziviba svetlaime kopa ar Visuma Valdnieku, zemes un debess raditaju. Visa patiesiba ir aprakstita Bibele- svetajos rakstos un Es dj. Immanuel ka pazemigs Dieva kalps, keniskigs priesteris Debesu Tevam, no visas sirds veicu uzticeto pienakumu; sludinu prieka vesti un ta papildinu izredzeto skaitu pec Dieva- Teva gribas! Muziceju svaidijuma un paplasinu Dieva Varda skanejumu visa pasaule. Labprat sadarbojos ar braliem un masam. Dzivoju ticibas speka un velos, lai mans labais veikums sasniegtu velamo rezultatu. Tas ir Dieva -Teva pilniga griba, prats. Sava darbiba balstos uz Bibele teikto, sveta gara vadiba.